Szkolenia OSP

Komora dymowa
Osoby udające się na zajęci na komorze dymowej w dniach 10, 14, 15.11.2023 r. proszone są o zabranie kompletnego umundurowania koszarowego i specjalnego oraz aparatów OUO. Zajęcia każdego z ww. dni rozpoczynają się o godzinie 8:30. Dojazd we własnym zakresie na Ośrodek Szkolenia KW PSP ul. A. Grygowej 8, Lublin. 
Ośrodek Szkolenia KW PSP – Dojazd

Kurs podstawowy strażaków OSP z terenu powiatu lubartowskiego.

Szczegóły organizacyjne – szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych organizowane przez KP PSP w Lubartowie w okresie od 14.04.2023 r. do 18.06.2023 r.

 • 04.2023 r. godz. 16.00 – Spotkanie organizacyjne oraz instruktaż ogólny BHP.
 • 15-17.04.2023 r. Macierzyste OSP Instruktaż stanowiskowy BHP. Dostarczenie kart do KP PSP w Lubartowie w dniach 18-26.04.2023 r.
 • 04.-19.04.2023 r. – Zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem platformy do e- learningu.
 • 04.2023 r. godz. 16:00-19.00 Egzamin teoretyczny, a następnie zajęcia praktyczne.
 • 29-30.04.2023 r. Zajęcia praktyczne
 • 05.2023 r. godz. 8:00-12:00 Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie Test w komorze dymowej (po 16 osób dziennie)
 • 05.2023 r. godz. 8:00-12:00 Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie Test w komorze dymowej (po 16 osób dziennie)
 • 05.2023 r. godz. 8:00-12:00 Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie Test w komorze dymowej (po 16 osób dziennie)
 • 19 – 21.05.2023 r. Zajęcia praktyczne
 • 02-04.06.2023 r. Zajęcia praktyczne
 • 16-17.06.2023 r. Zajęcia praktyczne
 • 06.2023 r. godz. 9:00-14:00 Egzamin

Szczegóły dotyczące szkolenia wstępnego z zakresu BHP

W dniu 14.04.2023 r. przeprowadzony zostanie instruktaż ogólny z zakresu BHP.

Następnie naczelnicy macierzystych jednostek OSP przeprowadzają instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP. Zapis o przeprowadzeniu instruktażu umieszczają na otrzymanych kartach.

Podpisane karty należy dostarczyć do KP PSP w Lubartowie (sekretariat). Ostateczny termin dostarczenia kart: 26.04.2023 r.

Część teoretyczna

 • Część teoretyczna szkolenia zostanie przeprowadzona za wykorzystaniem platformy do e-learningu KW PSP w Lublinie.
 • Dane do logowania na platformie zostały rozdane na spotkaniu organizacyjnym
 • Część teoretyczna polega na samodzielnym zapoznaniu się z materiałami umieszczonymi na platformie.
 • Słuchacz powinien zaliczyć przynajmniej 80% materiału, ale bardzo zachęcamy do realizacji całości – egzamin teoretyczny oparty jest w pełni o te materiały.
 • Ostateczny termin realizacji część teoretycznej -27 kwietnia 2023 r. Brak realizacji tej części szkolenia w wyznaczonym terminie będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy.

Egzamin wewnętrzny po części teoretycznej

 • Egzamin wewnętrzny po części teoretycznej odbędzie się przed zajęciami praktycznymi dnia 28 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie KP.
 • Egzamin to test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią.
 • Egzamin po części teoretycznej uznaje się za zaliczony jeśli zdający uzyskał minimum 70% możliwych do zdobycia punktów.
 • Brak zaliczenia egzaminu teoretycznego skutkuje niedopuszczeniem do części praktycznej szkolenia.
 • Obecność obowiązkowa!!!

 

Zajęcia praktyczne:

 • Zajęcia w komorze dymowej rozpoczynają się o godz. 8:00. Pozostałe zajęcia na szkoleniu rozpoczynają się o godz. 9:00 w sobotę i niedzielę i o 16.00 w piątki.
 • Termin szkolenia z zakresu współpracy z LPR będzie podany w dniu egzaminu teoretycznego.
 • Test w komorze dymowej polega w pierwszej kolejności na ukończeniu próby wysiłkowej, a następnie na zaliczeniu ścieżki treningowej. Jeśli ktoś ma problem z nadciśnieniem krwi to proszę już teraz udać się do lekarza. Przed testem obywa się pomiar ciśnienia krwi. Gdy wynik jest za wysoki uczestnik nie jest dopuszczony do próby. Termin komory dla poszczególnych osób zostanie ustalony na pierwszym weekendzie zajęć praktycznych.
 • Wyposażenie na zajęcia praktyczne: ubranie specjalne, rękawice, kominiarka, buty, hełm.
  Na pierwszy weekend zajęć praktycznych (sobota, niedziela) należy zabrać aparaty OUO.
 • Nieobecności – uczestnicy mogą mieć 20% nieobecności na zajęciach praktycznych. Mając na względzie rozkład zajęć to ok. 1,5 dnia. Zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.
 • Przekroczenie limitu nieobecności skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

Egzamin końcowy:

 • Przed egzaminem końcowym odbędzie się egzamin z zakresu BHP (10 pytań, na 70% trzeba odpowiedzieć poprawnie).
 • Egzamin z części teoretycznej to test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią.
 • Następnie egzamin praktyczny, który będzie polegał na realizacji założenia ćwiczebnego z zachowaniem procedur ratowniczych oraz zasad i przepisów BHP.

W razie pytań należy kontaktować się z mł. bryg. Łukaszem Olszak nr tel. 81 855 30 81 wew. 203.


Dokumenty do pobrania:


Skip to content