JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. bryg.  mgr  inż.  Jarosław Przysiadły

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 101
E-mail

st . bryg. mgr inż. Jarosław Przysiadły

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:
1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8. realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
9. organizowanie i prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego (szkoleń, ćwiczeń);
10. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze działania JRG, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
11. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby dla strażaków pełniących służbę w JRG;
12. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej;
13. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Obowiązki Dowódców JRG
1. utrzymywanie JRG w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
2. dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie ich przebiegu,
3. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu JRG,
4. opracowywanie i współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
5. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
6. wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz innych sprawach kadrowych a także udzielanie urlopów strażakom JRG,
7. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
8. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności zaś dotyczących:
a) zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku zagrożenia,
b) przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych,
9. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby,
10. współudział w szkoleniu i doskonaleniu działań OSP,
11. doskonalenie współdziałania z obwodami operacyjnymi tworzonymi na terenie działania JRG i województwa,
12. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie innych organów.

Skip to content