Uzgodnij operat pożarowy

Wymóg opracowania Operatu Pożarowego wynika z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Operat Pożarowy, zawierający informacje formalno-prawne o obiekcie oraz informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu, powinien być przedłożony przez właściciela obiektu.

Operat Pożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub jego części (innego miejsca magazynowania odpadów). Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

– wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,

– wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych wymagań,

– nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Skip to content