SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSOWYCH

mgr inż. Patrycja Karpińska

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30

Tel.: 81 8553081 w. 211 lub w. 212
E-mail

mgr inż. Patrycja Karpińska

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
b. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
c. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
3. planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej;
7. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Skip to content