Rysunek kombajnu na polu

BEZPIECZNE ŻNIWA

Lato to oprócz wakacji także czas intensywnej pracy rolników – czas żniw. W celu ochrony własnego zdrowia życia oraz dobytku podczas pracy przy zbiorach powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 

Przeciwdziałanie wypadkom:

 • Zawsze stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi i przeszkól w tym zakresie pracowników szczególnie przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem mechanicznym.
 • Prowadź regularne przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu rolniczego. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń może zapobiec awariom i wypadkom.
 • Wszystkie ruchome części maszyn zabezpiecz odpowiednimi osłonami. Osłony te chronią przed przypadkowym kontaktem z ruchomymi elementami co może prowadzić do poważnych obrażeń.
 • Wykonuj pracę zgodnie z zasadami BHP. Stosuj adekwatne środki ochrony (rękawice, obuwie, okulary ochronne). Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Przeciwdziałanie pożarom podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

 • Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony.
 • Staraj się, by minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej wynosiła przynajmniej 5m.
 • Silniki spalinowe ustaw na podłożu niepalnym w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 • Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
 • Zapewnij drogę ewakuacyjną dla ludzi i sprzętu.
 • Materiały pędne np. paliwa przechowuj w naczyniach zamkniętych i nietłukących się w ilości która nie przekracza dobowego zapotrzebowania; przechowuj je w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Miejsca w których prowadzi się omłoty, stertowanie i kombajnowanie wyposaż w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Zachowaj następujące odległości podczas umiejscawiania stogów w swoim gospodarstwie rolnym:

 • od dróg wewnętrznych i granic działki – 10m
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudnozapalnym – 20m
 • od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30m
 • od dróg publicznych – 30m
 • torów kolejowych – 30m
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m
 • między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m
 • od lasów i terenów zadrzewionych – 100m

Pas ochronny: wokół stogów (baloty słomy) należy wydzielić w odległości 3m od ich obrysu powierzchnię (oboranie) o szerokości co najmniej 2m.

 

Pamiętaj!

 • Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi sprzętu maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 • Zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie – dbaj o to by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.
 • Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
 • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
 • Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – instrukcja jest wymagana dla obiektów magazynowych o kubaturze brutto budynku przekraczającej 1000m3 i obiektów inwentarskich przekraczających 1500m3.

W razie wypadku lub zauważenia pożaru natychmiast powiadom odpowiednie służby ratunkowe i jeśli to możliwe, udziel pomocy lub podejmij próbę ugaszenia ognia przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego.

 
Opracowanie: st. kpt. Michał Mazur
Na podstawie materiałów i grafik Wydziału Prewencji Społecznej PSP
Odległość stert od innych obiektów

Skip to content