SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNA

Kierownik sekcji
mł. kpt. Arkadiusz Czernik

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 209
E-mail

mł. kpt. Arkadiusz Czernik

mł. asp. lic. Michał Jezior

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 210
E-mail

mł. asp. lic. Michał Jezior

 

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG na terenie miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9. realizowanie zakupów, dostaw i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;
10. sporządzanie rocznych i trzyletnich planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
11. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych,
12. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z wydziałem właściwym ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
13. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
14. dokonywanie bieżących zakupów części i materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych;
15. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
16. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
17. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
18. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,;
19. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej;
20. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
21. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego;
22. wykonywanie napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego i innych urządzeń technicznych;
23. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności, a także instalacji elektrycznej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
24. wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych;
25. wykonywanie napraw sprzętu pożarniczego i specjalistycznego;
26. organizowanie przeglądów samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.

Skip to content