Klauzula informacyjna i obowiązek informacyjny – monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie (21-100 Lubartów, Wincentów 112, tel. 81 855-30-81, e-mail: sekretariat@straz.lubartow.pl)
 2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Zagojski (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53-51-200, fax. 81 53-29-700, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit b, c i e RODO – w związku z prowadzeniem spraw związanych ze skargami i wnioskami; prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej; monitoringiem obiektów oraz monitoringiem umieszczonym w samochodach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; w celu realizacji zawartych umów; podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; podczas realizacji procesu szkolenia, ćwiczeń; w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Odbiorcami danych są organy na mocy przepisów odrębnych ustaw, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO
 8. Podanie danych osobowych jest w większości przypadków wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Nie podanie danych w przypadku, kiedy jest to dobrowolne skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Obowiązek informacyjny – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie (21-100 Lubartów, Wincentów 112 tel. 81 855-30-81, fax. 81 855-28-82, e-mail: sekretariat@straz.lubartow.pl).
 2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Sławomir Zagojski (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53-51-200, fax. 81 53-29-700, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Skip to content