SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA

Kierownik sekcji
mł. bryg. mgr Sławomir Listosz

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 208
E-mail


st. ogn. Małgorzata Lipiec

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 207
E-mail


Kinga Urbańska

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 200
E-mail

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:
1. organizacyjnych;
2. kadrowych;
3. archiwizacji.

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
5. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
6. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
7. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją;
8. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
9. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP;
10. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
11. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
12. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
13. prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby i pracy strażaków i pracowników cywilnych;
14. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
15. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
16. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
17. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
18. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
19. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
20. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy powiatowej.

Skip to content