WYDZIAŁ OPERACYJNO – ROZPOZNAWCZY

naczelnik wydziału
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Olszak

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 203

mł. bryg. Łukasz Olszak
zastępca naczelnika wydziału
kpt. mgr inż. Piotr Tomasiak
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 204
Zdjęcie kpt. Piotr Tomasiak
st. asp. mgr Piotr Matejko

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30
Tel.: 81 8553081 w. 205

 

asp. mgr Piotr Matejko


W ramach wydziału operacyjnego funkcjonuje Stanowisko Kierowania KP PSP w Lubartowie

Kontakt: całodobowo
Tel.: 81 8553081 w. 100 lub w. 107
E-mail

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Dyżurny Operacyjny SK KP PSP:

kpt. mgr inż. Andrzej JUREK
asp. sztab. mgr Piotr GRYGIEL
asp. mgr Krzysztof NAWROCKI
mł. asp. Marcin KUTYNA
mł. asp. Paweł WRÓBEL

 

Do zakresu działań wydziału należy w szczególności…
1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;
2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu lubartowskiego i miasta Lubartów;
5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG;
6. analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania;
9. kierowanie JRG do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
10. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
11. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze miasta i powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
12. realizacja zadań związanych z wprowadzaniem podwyższonej gotowości operacyjnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
13. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
14. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
15. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
16. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
17. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG oraz prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego;
18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej oraz KSRG na obszarze powiatu lubartowskiego i miasta Lubartów;
19. prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
20. organizowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym zajęć wychowania fizycznego, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
21. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
22. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na terenie działania komendy powiatowej i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
23. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
24. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także dla do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
25. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
26. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności i technik informatycznych na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
27. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności oraz planowanie i wdrażanie nowoczesnych technik łączności i technik informatycznych w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;
28. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie, nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
29. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
30. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
31. sprawowanie bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w komendzie powiatowej;
32. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych oraz administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
33. prowadzenie strony internetowej komendy powiatowej oraz nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
34. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i organizacji łączności;
35. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
36. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
37. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
38. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
39. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
40. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
41. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
42. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
43. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
44. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
45. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów, w tym zakresie.
46. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
47. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
48. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
49. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lubartów i powiatu lubartowskiego;
50. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
51. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
52. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
53. wstępne ustalenie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
54. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych;
55. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
56. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
57. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
58. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;
59. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
60. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
61. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Skip to content