Pielgrzymka strażaków

XVII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę łączy w swoich szeregach strażaków zawodowych, ochotników i ich rodziny.
 

W dniu 5 sierpnia, po błogosławieństwie w Bazylice Katedralnej św. Floriana o godz. 6.00 przejeżdżamy do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Parafii Narodzenia Pańskiego. Wyruszamy razem z Pieszą Praską Pielgrzymką Rodzin po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7.00.
 

Pielgrzymka jest wielkim wysiłkiem duchowym i fizycznym, stąd jej uczestnikami mogą być ludzie o dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej, zdolni pokonać w ciągu dnia ponad 30 km. Motywem podjęcia pielgrzymiego trudu powinny być względy religijne i chęć rzetelnego poszukiwania Boga w otaczającej nas rzeczywistości z nadzieją i radością, w duchu modlitwy i ofiary, cierpliwości i pokuty, ze świadomością znoszenia pielgrzymich trudów i niewygód. Jeśli czujesz potrzebę, by iść za siebie i innych, by dziękować, przebłagać, wynagrodzić, by wyprosić u Boga przez Maryję potrzebne łaski, wybierz się na te wędrowne rekolekcje, aby powrócić innym – lepszym człowiekiem.
 
Wskazania duszpasterskie i organizacyjne
 
1. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są zapisać się na listę pielgrzymów na pierwszym noclegu w Górze Kalwarii. Do zapisu potrzebny jest formularz zgłoszeniowy, dowód osobisty (pesel) oraz dokument przynależności do straży.
2. Zapis na listę pielgrzymów wiąże się z uiszczeniem u organizatorów opłaty (zgodnie z aktualnym cennikiem), która pokrywa koszty uczestnictwa w pielgrzymce m.in. ubezpieczenie NW, oznakowania, środki medyczne, dwa razy dziennie posiłki i gorące napoje oraz pozostałe koszty organizacyjne. Koszt 250 zł.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce: – dzieci do 15 roku życia – w towarzystwie osoby dorosłej uczestniczącej w pielgrzymce i wskazanej na liście uczestników; – młodzież do ukończenia 18 lat – na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce. Ponadto opiekunowie osób niepełnoletnich powinni obowiązkowo złożyć na formularzu zgłoszeniowym pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego dziecka.
4. Program pielgrzymki to przede wszystkim codzienna Msza Święta (obecność obowiązkowa) i Komunia Święta, wspólne modlitwy i śpiewy, konferencje, rozważania, milczenie i dyskusje. Przed pielgrzymką lub
w czasie drogi należy przystąpić do Sakramentu Pokuty.
5. Dla wyrażenia i podkreślenia wspólnej rodziny pielgrzymkowej, pątnicy zwracają się do siebie: bracie, siostro.
6. Na pielgrzymi szlak należy zabrać: różaniec, dokumenty tożsamości (dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego), płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, dobrze rozchodzone buty, śpiwór, karimatę, sztućce, kubek, bidon, leki i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny i zwykły) oraz konieczne leki osobiste.
7. Służba zdrowia udziela pielgrzymom doraźnej pomocy bezinteresownie tylko w zakresie podstawowym, lecz nie ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Punkt medyczny na bazie noclegowej czynny jest tylko do godziny 21.00. Koszty leków przepisanych przez lekarza pokrywa uczestnik pielgrzymki.
8. Bagaż oddaje się na samochody transportowe, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy osobiste, które będą potrzebne w drodze i w czasie odpoczynku. Bagaż złożony na samochód transportowy wydawany jest tylko na bazach noclegowych.
9. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone przy zapisie i oznakowane zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez kierownictwo pielgrzymki.
10. Pątników obowiązuje:

*skromny ubiór (zasłonięte ramiona i kolana),

*noszenie w widocznym miejscu znaczka i plakietki identyfikującej pielgrzyma,

*przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do pobudki,

*podporządkowanie się poleceniom: organizatorów, kapłanów, kleryków, Służb Ruchu i Przemarszu, grupowych oraz porządkowych, oraz zaleceniom Służby Medycznej,

*pamiętanie o bezpieczeństwie na drogach (zajmujemy tylko skrajnie prawy pas jezdni),

*na postojach pielgrzymi odpoczywają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów,

*zabrania się przechodzenia na drugą stronę jezdni,

*na postojach śmieci i odpadki składamy w wyznaczonym do tego miejscu,

*zakaz palenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych,

*zakaz samotnego pielgrzymowania poza wyznaczonymi grupami.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, przewiduje się upomnienie. Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem z pielgrzymki.
12. Wejście na Jasną Górę ostatniego dnia pielgrzymki, strażacy i druhowie zakładają umundurowanie wyjściowe ze sznurami.
13. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu.
 
Źródło: KG PSP
plakat - pielgrzymka

Skip to content